ОБЩИ УСЛОВИЯ НА „МАГУНМ-Д” ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН САЙТ www.aux.bg

 

Настоящите общи условия са в сила от 01.01.2011г. и уреждат начина и условията за покупко-продажби през електронния сайт www.aux.bg, който е собственост на "Магнум-Д" ЕООД. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между "Магнум-Д" ЕООД и Потребителите. Потребителят има възможност да закупи предлаганите през www.aux.bg стоки като отправи заявка и заплати съответната продажна цена. Потребителят е длъжен преди закупуването на стоките, собственост на „Магнум-Д”, да изрази съгласие с Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

     1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

 

„Магнум-Д” ЕООД е дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831674421, със седалище и адрес: гр.София-1373, ул. „Суходолска” № 54

 

„Магнум-Д” ЕООД притежава интернет страницата www.aux.bg, която представлява магазин за електронна търговя, който е предназначен за продажба на бяла и черна техника.

 

„Потребител” и „Клиент” е всяко физическо или юридическо лице, което е регистрирало клиентски профил в Е-магазина  и се е съгласило с настоящите Общи условия.

 

Стоките, обект на продажбата са описани по вид и качество и са класифирани в отделни категории по общи и сходни характеристики. За всеки един от продуктите е посочена продажна цена.

 

Потребителят се съгласява да предоставя вярна и актуална информация относно своите лични данни при попълване на регистрационната форма. „Магнум-Д” си запазва правото да прекрати или откаже достъп до своите услуги на потребители, които предоставят невярна информация. Потребителят има право да разглежда, да поръчва по своята индивидуална заявка и да получава продукти от сайта по реда и условията, посочени в него.

     2. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СТОКИТЕ

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики, изображение и продажна цена. „МАГНУМ-Д” не носи отговорност в случай, че посочената от производителя информация за характеристиките на стоката е невярна или неточна. Под "Производител" се разбира всяко лице, което по занятие произвежда предлаганите през www.aux.bg стоки/артикули и с чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е обозначена стоката, нейната опаковка или търговската документация за стоката. „Магнум-Д” не гарантира наличността на поръчаните стоки, както и не носи отговорност за възможни цветови разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Всички посочени на сайта цени са в български лева с включен ДДС. „Магнум-Д” си запазва правото да извършва по свое усмотрение промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Част от информацията публикувана на www.aux.bg е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента

     3. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ЧРЕЗ www.aux.bg

 

За да получи право да извършва валидни поръчки/заявки за закупуване на предлаганите през www.aux.bg стоки, потребителят е необходимо да се регистрира като попълни регистрационна форма и изрази съгласието си с настоящите Общи условия. Потребителят  гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма са истински, пълни и точни. В случай, че потребителят предостави неверни и/или неактуални данни, „Магнум-Д” има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на потребителя и достъпа до клиентския му профил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

 

При заявка на поръчка потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка, както и заплащане на цената, според предложените на www.aux.bg възможности. По всяко време преди завършването на заявката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги. ”Магнум-Д” има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената в размера, в който е бил посочен на сайта по време на заявката на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта „Магнум-Д” има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

     4. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

При заплащане на цената на заявената стока в брой, потребителят се задължава да я изплати в пълен размер в момента на доставката на поръчка. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, „Магнум-Д” се задължава да възстанови частично или изцяло изплатената сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, „Магнум-Д” автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.  При плащане по банков път, потребителят депозира сума равна на стойността на направената поръчка в банковата сметка на „Магнум-Д”, посочена в изпратената фактура и след като депозита бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, „Магнум-Д” се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, „Магнум-Д” автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

     5. ДОСТАВКА НА СТОКИ. 

 

Заявената за покупка стока се доставя на потребителя, съгласно избрания от него начин, посочен при осъществяване на заявката за попупка. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка. Стоката се предава на потребителя, който подписва придружаващите стоката документи. В случай, че същият не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Магнум-Д” се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

     6. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА.

 

Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, в случаите, когато доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед или при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена. След получаване на стоката потребителят има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата. В изброените по-горе случаи, потребителят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка, чрез отправяне на съответно писмено искане до www.aux.bg

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.aux.bg, като върне стоката в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че потребителят се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до www.aux.bg и да върне стоката с ненарушена цялост, напълно окомплектована заедно с всички съпътстващи я документи, включително но не само инструкции за ползване, декларация за съответствие, гаранционна карта и др., без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната и поставена от производителя опаковка, включително, но не само с поставените от производителя полистиролни или други защитни елементи, защитни фолиа маркировки и т.н., като разходите за доставка са за сметка на потребителя. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на адрес: гр.София-1373, ул. „Суходолска” № 54 , на следния факс: 02 920 18 19 или следния е-mail адрес: secretary@magnum-d.bg.Потребителят е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.  „Магнум-Д” е длъжно да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от  датата, на която потребителят е упражнил някое от правата си на отказ. 

     7. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.

 

Гаранционното обслужване на стоките предлагани в www.aux.bg се осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока. С всяка поръчка за стока, подлежаща на гаранционно обслужване „Магнум-Д” издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.
Гаранцията губи валидност:
а) при изгубена гаранционна карта;
б) при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;
д) при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта;
Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.

      8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

 

„Магнум-Д” е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и обезпечава неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява личните му данни да бъдат обработвани по електронен път.

      9. ДРУГИ.

 

„Магнум-Д” не гарантира, че достъпът до www.aux.bg ще бъде непрекъсваем, навременен, свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите и контрола на ”Магнум-Д”. ”Магнум-Д” не носи отговорност за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната Интернет мрежа и в предоставянето на услуги извън контрола на "Магнум-Д".

 

„МАГНУМ-Д” си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си www.aux.bg заедно със съобщение за промените. Промяната е в сила от датата на която се публикувано съобщението на сайта www.aux.bg. Промените в Общите условия не засягат отношенията между потребителите и „Магнум-Д”, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.